Privacy statement

Dance XL respecteert jouw privacy en gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die je ons mondeling, schriftelijk of digitaal verstrekt. In dit privacy statement vertellen we je welke informatie we van je kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Voor alle gegevens die wij verwerken houden wij ons volledig aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dance XL

Leslocatie;
Sporthal de Stenge
Stengeplein 1
4451 CZ Heinkenszand

info@dance-xl.nl
06-48600443

Bovenstaand is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegevens in dit privacy statement. 

 

Inhoudsopgave

1. Jouw privacy
2. Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?
3. Persoonsgegevens die wij vastleggen
4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
5. Administraties
6. E-mails
7. Foto’s en video’s
8. Gebruik persoonsgegevens door derden
9. Social media
10. Wijzigingen privacy beleid

 

1.      Jouw privacy

Dance XL hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Dance XL persoonsgegevens verwerkt van leden. Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houdt Dance XL zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2.     Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Dance XL je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Dance XL uitvoert, verzamelt en verwerkt Dance XL o.a. persoonsgegevens:

Voor het verwerken van de contributie.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.
Voor het informeren over indelingen, roosters en wijzigingen.
Voor het onderhouden van het contact via e-mail, Facebook of Instagram. 

Verwerking van je persoonsgegevens of bedrijfsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.

3.     Persoonsgegevens die wij vastleggen

Persoonsgegevens die we verwerken van de leerling en/of wettelijk vertegenwoordiger:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
IBAN bankrekeningnummer

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Dance XL. 

Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@dance-xl.nl 

 

5. Administraties

Dance XL voert een aantal administraties;

Leden administratie
Contributie administratie
Administratie m.b.t. organisatie, management en leveranciers


6. E-mail

Dance XL verstuurt e-mails om haar leden te informeren over de ontwikkelingen binnen de dansschool. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door dit via de mail bij ons kenbaar te maken. 

7. Foto’s en video’s

Gedurende de lessen, optredens en evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Bij deelname aan de lessen en optredens geeft u automatisch toestemming om gefilmd / gefotografeerd te worden. Dit film / beeldmateriaal kan door Dance XL en/of derden gebruikt worden voor promotie doeleinden. Foto’s en/of video’s kunnen op de website van Dance XL of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@dance-xl.nl en zullen de foto’s en/of video’s worden verwijderd.

Dance XL heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. 

8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

Dance XL stelt uw gegevens nooit voor andere doelstellingen ter beschikking aan derden. Behoudens voor publicatie doeleinden in overleg. 

9. Social media

Dance XL is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. 

 

10. Wijzigingen privacy beleid

Dance XL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Dance XL een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Dance XL de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website.